Η προκήρυξη των τοπικών Πρωταθλημάτων (δ’ μέρος) - CorfuCorner.gr
01/08/2012

Η προκήρυξη των τοπικών Πρωταθλημάτων (δ’ μέρος)

  
Ακολουθεί η προκήρυξη της ΕΠΣ Κέρκυρας για τα τοπικά Πρωταθλήματα της περιόδου 2012-2013:


23. ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝA-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (άρθρα 12 και 37 του Κ.Α.Π).
1.Οι διαιτητές των αγώνων ορίζονται από την αρμόδια Επιτροπή Διαιτησίας.
2.Απαγορεύεται αυστηρά κατά την διάρκεια της περιόδου Διαιτητής ή Σωματείο να ζητήσουν την εξαίρεση Σωματείου ή Διαιτητή αντίστοιχα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο πριν την έναρξη των Πρωταθλημάτων με σχετική δήλωση του Διαιτητή.
3.Τα γηπεδούχα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να εξοφλήσουν τα εξοδολόγια Διαιτησίας πριν την έναρξη του αγώνα. Ο Διαιτητής σε αντίθετη περίπτωση είναι υποχρεωμένος να μην ξεκινήσει τον αγώνα και ο αγώνας ματαιώνεται με υπαιτιότητα του γηπεδούχου Σωματείου το οποίο υφίσταται τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π κυρώσεις, ως υπεύθυνο ματαίωσης του αγώνα. Στην περίπτωση που παρά την μη εξόφληση των εξοδολογίων, ο Διαιτητής ξεκινά τον αγώνα, παραπέμπεται στα Αρμόδια Πειθαρχικά Όργανα της Διαιτησίας. Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας στη διοργανώτρια δεν ορίζονται αγώνες της ομάδας αυτής και κατακυρώνονται αυτοί υπέρ της αντίπαλης ομάδας.
4.Κατά την κρίση της διοργανώτριας σε αγώνες όλων των κατηγοριών μπορεί να παρίσταται Παρατηρητής Διαιτησίας, τα έξοδα μετακίνησης του οποίου θα πληρώνονται από την Ε.Π.Σ.Κ. Το ποσό θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Κ
5.Τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την παρουσία παρατηρητή Διαιτησίας σε αγώνες τους, μέχρι τρεις ημέρες (2 μ.μ) πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, αναλαμβάνοντας τα έξοδα μετακίνησης του, που θα εξοφλούνται μαζί με το εξοδολόγιο διαιτησίας πριν την έναρξη του αγώνα. Το αίτημα θα ικανοποιείται με βάση τη δυνατότητα της αρμόδιας επιτροπής να ανταποκριθεί σχετικά. Στην περίπτωση που και τα δύο σωματεία υποβάλλουν αίτημα παρουσίας παρατηρητή διαιτησίας, θα καλύπτουν από το μισό των εξόδων μετακίνησής του
6. Εφόσον υπάρχει αποχή διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο, μερική ή ολική ή εφόσον ο αριθμός των εν ενεργεία διαιτητών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αγώνων του προγράμματος της Ένωσης, το Δ.Σ. μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια:
α) Να ζητά δια της Ε.Δ της Ε.Π.Σ. τον ορισμό διαιτητών, από άλλη ένωση για την κάλυψη όλων ή ορισμένου αριθμού αγώνων. Σε περίπτωση άρνησης των τοπικών Ε.Δ να ορίσουν διαιτητές τον ορισμό διενεργεί υποχρεωτικά η Κ.Ε.Δ/Ε.Π.Ο.
β) Να χρησιμοποιεί, κατ' εξαίρεση, φιλάθλους σαν διαιτητές και βοηθούς διαιτητές για τη διεξαγωγή των αγώνων των πρωταθλημάτων της. Αυτός ο τρόπος χρησιμοποίησης φιλάθλων σαν διαιτητών και βοηθών διαιτητών είναι καθ' όλα έγκυρος και η τυχόν άρνηση του σωματείου να κατέλθει να αγωνισθεί σε αγώνα με φιλάθλους- διαιτητές επιφέρει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 21 παρ. 2α του Κ.Α.Π συνέπειες.
7. Οι κάθε είδους αγώνες μπορούν να διεξαχθούν με ένα διαιτητή και ένα βοηθό ή και μόνο με ένα διαιτητή ανάλογα με την κρισιμότητα του αγώνα κατά την κρίση της διοργανώτριας.
8. Ο διαιτητής κάθε αγώνα οφείλει να είναι εφοδιασμένος με την προκήρυξη του πρωταθλήματος του αγώνα που διευθύνει. Σε περίπτωση, όπου, επιτρέπεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, υποχρεούται στην προσεκτική παρατήρηση της έναρξης και λήξης ισχύος των αθλητικών δελτίων τους και εφόσον προκύπτει ότι δεν καλύπτεται η συμμετοχή τους απαγορεύει την αναγραφή τους στο φύλλο αγώνα, ενημερώνοντας σχετικά τις ομάδες.
24. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Τα σωματεία της Α1΄ κατηγορίας υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού προπονητών να προσλαμβάνουν και να απασχολούν διπλωματούχο προπονητή, ο οποίος να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο Κανονισμός Προπονητών και δεν έχουν δικαίωμα για την έκδοση άδειας σε άτομο το οποίο θα εκτελεί χρέη προπονητή.
Τα σωματεία αυτά πρέπει πριν την έναρξη των αγώνων πρωταθλήματος και Κυπέλλου να έχουν εφοδιαστεί με το δελτίο πιστοποίησης προπονητή το οποίο θα προσκομίζουν μαζί με τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών των ποδοσφαιριστών στους διαιτητές.
Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να προσκομίζουν πριν την έναρξη της περιόδου, αλλά και σε κάθε αλλαγή το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης μεταξύ προπονητή και σωματείου, καθώς και κάθε τροποποίησή του, εντός 15 ημερών από την υπογραφή του, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού προπονητών της Ε.Π.Ο.
Στα σωματεία της Α1' κατηγορίας που δεν θα τηρήσουν την υποχρέωση πρόσληψης διπλωματούχου προπονητή θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του κανονισμού προπονητών. Κάθε έσοδο του άρθρου αυτού θα διατίθεται στο Ταμείο Αλληλεγγύης Ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Κ.
Σε κάθε περίπτωση οι προπονητές ή οι ασκούντες χρέη προπονητή θα πρέπει να κατέχουν δελτίο πιστοποίησης προπονητή ή προσωρινό δελτίο ασκούντος καθήκοντα προπονητή αντίστοιχα, που εκδίδει η Ε.Π.Σ.Κ, για να έχουν δικαίωμα εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους.
Οι επίσημοι προπονητές και οι ασκούντες χρέη προπονητή είναι υποχρεωμένοι να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις συνεργασίας από το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Κ και την αρμόδια επιτροπή για θέματα Μικτών ομάδων.
25. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του Κ.Α.Π ερασιτεχνών ποινές στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Στα σωματεία που δε θα συμμετάσχουν αδικαιολόγητα κι απροειδοποίητα, κατά την εκτίμηση της διοργανώτριας, σε προγραμματισμένους αγώνες τους.
β) Στα σωματεία που έγκαιρα και γραπτά θα ενημερώσουν για την αδυναμία τους να συμμετάσχουν σε αγώνα.
γ) Στα σωματεία που δε θα συμμετάσχουν αδικαιολόγητα (ανεξάρτητα από το αν ενημέρωσαν έγκαιρα) σε προγραμματισμένο αγώνα των Παξών.
δ) Στο σωματείο των Παξών αν δε συμμετάσχει σε αγώνα του στο νησί της Κέρκυρας.
2. Σωματείο που αποχωρεί αδικαιολόγητα από το πρωτάθλημα (δεν κατέλθει να αγωνιστεί σε τρεις αγώνες), μετά από απόφαση του Δ.Σ. της διοργανώτριας, θα αποπέμπεται από το πρωτάθλημα και θα τιμωρείται, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινές από τον Κ.Α.Π (απώλεια αγώνων, αφαίρεση δύο (2) βαθμών για κάθε αγώνα και μέχρι έξι (6) βαθμούς από το επόμενο πρωτάθλημα) και χρηματική ποινή, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.
3. α) Aν αγώνας διακοπεί πριν από την κανονική λήξη του με ευθύνη σωματείου τότε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του Κ.Α.Π ερασιτεχνών ποινές.
β) Oμάδα ή ομάδες που θα αποχωρήσουν από τον αγώνα μετά την έναρξή του τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του Κ.Α.Π ερασιτεχνών ποινές.
γ) Ομάδα που αποχωρεί μετά την έναρξη και πριν την ολοκλήρωση αγώνα κατάταξης τιμωρείται με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 20 παρ. 19 του Κ.Α.Π ερασιτεχνών ποινές.
δ) Σε περίπτωση που ομάδα που υποχρεούται σε αγώνα κατάταξης αρνείται αδικαιολόγητα κατά την κρίση της διοργανώτριας να πάρει μέρος στον αγώνα υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και καταλαμβάνει την τελευταία θέση στον οριστικό πίνακα βαθμολογίας της διανυόμενης αγωνιστικής περιόδου, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π ερασιτεχνών.
ε) Σε περίπτωση που ομάδα μείνει με λιγότερους από 7 ποδοσφαιριστές σε αγώνα, ο αγώνας αυτός διακόπτεται και στο σωματείο που θεωρείται υπεύθυνο της διακοπής επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 παρ. 8 του Κ.Α.Π ερασιτεχνών ποινές.
Σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ΚΑΠ, η υπαίτια ομάδα θεωρείται ότι ηττήθηκε με τέρματα 3-0, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την ανυπαίτια ομάδα, οπότε υπολογίζεται το αποτέλεσμα που πραγματικά σημειώθηκε, μέχρι τη διακοπή ή την αποχώρηση.
4. Σωματείο το οποίο τερματίζει στο οικείο Πρωτάθλημα με παθητικό μεγαλύτερο από μείον δέκα (-10) βαθμούς υποβιβάζεται αυτοδικαίως στην τελευταία θέση της επόμενης κατώτερης Κατηγορίας. Στις ομάδες της Β΄ κατηγορίας σε περίπτωση αρνητικής βαθμολογίας επιβάλλεται χρηματική ποινή ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, η οποία εφόσον καταβληθεί στην Ε.Π.Σ.Κ. παρέχει το δικαίωμα στην ομάδα αυτή να συμμετάσχει εκ νέου, στο πρωτάθλημα της ίδιας κατηγορίας κατά την επόμενη αγωνιστική περίοδο. (άρθρο 33 του Κ.Α.Π.).
5. Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων της είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. μέχρι δύο (2) κοινοτικών ποδοσφαιριστών και η συμμετοχή τους στον αγώνα Όμοια επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα μέχρι δύο (2) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών ανεξάρτητα από ηλικία και η συμμετοχή τους στον αγώνα Τέλος στην ενδεκάδα του αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν έως τέσσερις (4) συνολικά κοινοτικοί ποδοσφαιριστές, εφόσον η αγωνιζόμενη ομάδα δεν διαθέτει για τη συμπλήρωση του Φ.Α. τον παραπάνω προβλεπόμενο αριθμό αλλοδαπών ποδοσφαιριστών. Αντίστροφα η έλλειψη κοινοτικών δεν συμπληρώνεται με αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές. Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές δεν υπάγονται στην κατηγορία των εφτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές ομάδες, παρά μόνο αν έχουν αποκτήσει ελληνική αστυνομική ταυτότητα και αν σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς νομιμοποιούνται να αγωνισθούν σε εθνικές ομάδες.
Παράβαση των απαγορεύσεων αυτών συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με χρηματική ποινή, που προβλέπεται από το άρθρο 19 του Κ.Α.Π ερασιτεχνών ποινές. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με 3 βαθμούς και τέρματα 3-0, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα.
6. α) Σχετικά με το ύψος και την έκτιση των ποινών που επιβάλλονται σε βάρος ποδοσφαιριστών για παραβάσεις που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα, σε ομάδες για επεισόδια κατά τους αγώνες και σε προπονητές, αξιωματούχους ομάδων ή φιλάθλους σωματείων, έχουν πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
β) Οι ποινές που επιβάλλονται μόνο με βάση το Φ.Α. αρχίζουν την επόμενη ημέρα του αγώνα. Στις παρατηρήσεις του διαιτητή που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα και αφορούν παραβάσεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο ουδεμία χωρεί ανταπόδειξη.
γ) Για ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας, στον αποβληθέντα ποδοσφαιριστή επιβάλλεται χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ. Σε περίπτωση επιβολής μεγαλύτερης ποινής αποκλεισμού, το ποσό αυτό των δέκα ευρώ πολλαπλασιάζεται με πολλαπλασιαστή τον αριθμό των ημερών αποκλεισμού.
Τα έσοδα από την επιβολή ποινών αποκλεισμού 1-2 αγωνιστικών σε ποδοσφαιριστές (10 και 20 ευρώ αντίστοιχα) θα διατίθενται για τις ανάγκες του Ταμείου Αλληλεγγύης Ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Κ.
δ) Όταν κατά τη διάρκεια αγώνα αποβάλλονται 3 ποδοσφαιριστές, επιβάλλεται αυτοδίκαια στο σωματείο χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ.
ε) Η καταβολή των χρηματικών ποινών του πειθαρχικού κώδικα όταν συμπληρώσουν ή ξεπεράσουν το ποσό των 150 ευρώ πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την τελευταία απόφαση διαφορετικά δεν ορίζεται αγώνας του σωματείου και κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας (αυτό αφορά και τις χρηματικές ποινές που διατίθενται στο Ταμείο Αλληλεγγύης Ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Κ). Σε περίπτωση ορισμού ο έχων έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τον ορισμό και το αποτέλεσμα του αγώνα, σύμφωνα με την παρ. 4 ε του άρθρου 29 του πειθαρχικού κώδικα και της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ.Α.Π. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν κάθε είδους χρηματικές ποινές που αφορούν στα σωματεία και όχι μόνο οι επιβαλλόμενες με κάρτες σε ποδοσφαιριστές.
στ) Τα σωματεία είναι υπεύθυνα για τις χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές, αξιωματούχους και φιλάθλους των ομάδων τους.
7. Για το θέμα της έκδοσης άδειας μετάδοσης των αγώνων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ισχύει το άρθρο 29 του Κ.Α.Π.
8. Ο «Αγώνας αλληλεγγύης ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου», ανάμεσα στον πρωταθλητή και τον κυπελλούχο της Ε.Π.Σ.Κ, θα διεξαχθεί πριν την έναρξη της επόμενης ποδοσφαιρικής περιόδου. Στο φετινό αγώνα συμμετέχουν τα σωματεία Αναγέννηση Περιβολίου (πρωταθλητής Α1 κατηγορίας) και Α.Ο Κέρκυρα (φιναλίστ του τελικού κυπέλλου). Τα έσοδα του αγώνα αυτού διατίθενται για τις ανάγκες του Ταμείου Αλληλεγγύης Ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Κ.

26. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞH
Η διεξαγωγή των αγώνων του Πρωταθλήματος τούτου, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π, του πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο και της προκήρυξης αυτής και για καθετί, που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Κ.Corfu Corner Radio

Σάββατο
8
Μάιος
2021
Σήμερα γιορτάζουν: Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία, Μέλιος

Αθλητικές εφημερίδες

Πολιτικές εφημερίδες

Καιρός και πρόγνωση για κάθε περιοχή
powered by 2pWeb