26/05/2018

«Στο σφυρί» το ενωσιακό γήπεδο!

Σε μια πρωτότυπη, πρωτόγνωρη και μάλλον αστεία κίνηση προέβη η Διοίκηση της ΕΠΣ Κέρκυρας, η οποία αποφάσισε να νοικιάσει το γήπεδο και τις εγκαταστάσεις (πλήν του κυλικείου) του Αθλητικού Κέντρου της Ένωσης, στο Κανόνι!


Η σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση ενδιαφέροντος, έχει ως ακολούθως:


«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την
επωνυμία «Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα ,
ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4182/2013
ανακοινώνει ότι δέχεται γραπτές προσφορές για την εκμίσθωση ακινήτου πλήρους κυριότητας τουτο οποίο περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσης προκήρυξης και χρησιμοποιείται ως αθλητικός χώρος διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αγώνων μετά τον περιβάλλοντα χώρο του. Γίνεται μνεία ότι στο προαναφερθέν ακίνητο δεν συμπεριλαμβάνεται προς εκμίσθωση ο χώρος του κυλικείου εμβαδού 10 τ.μ. το μίσθωμα του οποίο θα εκχωρηθεί με ξεχωριστή σύμβαση στον πλειοδότη μισθωτή.

 

Ειδικότεροι όροι:
1.Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800
€).
2.Η χρήση του μισθίου προορίζεται για την διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων
αλλά και λοιπών αθλητικών εκδηλώσεων επιτρεπόμενη η χρήση του και ως
επαγγελματική στέγη . Επίσης ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να φιλοξενεί τους
αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων και τις μεικτές ομάδες του Νομού
Κέρκυρας (Κ15,17,Κ20) με το χρονοδιάγραμμα το οποίο θα ορίζεται ανά έτος
από την Ένωση.
3.Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα εννέα (9) έτη με δικαίωμα μονομερούς
παράτασης για τον μισθωτή για επιπλέον τρία (3) έτη .
4.Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) σε περίπτωση του δείκτη να είναι αρνητικό το μίσθωμα θα παραμένει το ίδιο.
5.Με την υπογραφή της μισθωτικήςσύμβασης ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει
στην ένωση ποσό ίσο με δύο (2) μισθώματα ως εγγύηση. Το ποσό της εγγυήσεως θα αναπροσαρμόζεται με κάθε αύξηση του μισθώματος. Το αντίστροφο δεν θα ισχύει.
6.Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί
να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 24 του Ν.4182/2013.
7.Ο υποψήφιος μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση ακινήτου, την
κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.
8.Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος εάν δεν κάνει χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του εκμισθωτή.
9. Ο μισθωτής θα είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να συντηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και θα ευθύνεται για την επισκευή του μισθίου και την
αποκατάσταση κάθε βλάβης και φθοράς που θα προκαλείται σε αυτό σε όλη τη
διάρκεια της μίσθωσης και μέχρι την παράδοση της χρήσης, χωρίς να μπορεί να
επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις χωρίς την
έγκριση του εκμισθωτή.
10.Ειδικότερα ο μισθωτής με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης θα αναλάβει την υποχρέωση να προβεί στην αλλαγή του ποδοσφαιρικού τάπητα και να προβεί στην ανακαίνιση των αποδυτηρίων και στην επισκευή της κερκίδας με δικές του δαπάνες εντός εύλογης προθεσμίας η οποία θα ορισθεί με την το τελικό συμφωνητικό μίσθωσης και η οποία θα είναι εντός τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του τάπητα και έξι μηνών για τηνανακατασκευή της κερκίδας και των αποδυτη
ρίων . Η πρόοδος και η εκτέλεση των εργασιών θα επιβλέπονται από τον διορισμένο από την Ένωση μηχανικό ο οποίος και θα εγκρίνει και την κατασκευή του έργου. Σχετική συγγραφή υποχρεώσεων όπως και αναλυτική περιγραφή του ακινήτου περιέχεται στο παράρτημα Α της παρούσης προκήρυξης. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος με την υπογραφή της σύμβασης έργου -μίσθωσης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου το ποσού της οποίας θα προκύψει από το τελικό κόστος του έργου.
11.Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού με βάση τους υπάρχοντες στο
μίσθιο ιδιαίτερους μετρητές, οι αναλογούσες δαπάνες των κοινοχρήστων χώρων,
πραγμάτων και εγκαταστάσεων και εν γένει οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, τέλος ή φόρος που καταβάλλεται, κατά νόμο, από τους μισθωτές θα βα
ρύνουν εξ ολοκλήρου τον μισθωτή . Ο μισθωτής βαρύνεται επίσης με ολόκληρο το τέλος χαρτοσήμου που αναλογεί στο καταβαλλόμενο κάθε φορά μίσθωμα.
12.Ο μισθωτής είναι εξωστέος, για καθυστέρηση πληρωμής μισθώματος, όπως
επίσης και για παράβαση οποιουδήποτε όρου του μισθωτηρίου συμβολαίου.
13.Η αμοιβή της τεχνικής επίβλεψης και τα νομικά έξοδα της Ένωσης θα
καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον μισθωτή.

 

Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο/επωνυμία εταιρείας, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας και ΑΦΜ, θα αποστέλλονται στην διεύθυνσης της Ένωσης έως και δέκα πέντε (15) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ‘Ένωσης η αξιολόγηση των οποίων θα γίνει από το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης με ποιοτικά κριτήρια.

 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παναγιώτης Ποζίδης»

 



Corfu Corner Radio

Παρασκευή
22
Μάρτιος
2019
Σήμερα γιορτάζουν: Δροσίς, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δρόσος (πηγή : www.eortologio.gr)

Αθλητικές εφημερίδες

Πολιτικές εφημερίδες

Καιρός και πρόγνωση για κάθε περιοχή
 Δημοσκόπηση
Ποια ομάδα κατά τη γνώμη σας θα κατακτήσει φέτος τον τίτλο στην Α1΄Κατηγορία;
Θιναλιακός
Αστέρας Πετριτή
ΟΦΑΜ
Άλλη ομάδα
Συνεργαζόμενα sites
powered by 2pWeb